คณะกรรมการอิสลาม กทม. มีมติแต่งตั้งกรรมการมัสยิด

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาผลการคัดเลืกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเพื่อจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งผลของการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการมีมติให้การรับรองผลการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมัสยิดจำนวน ๕ มัสยิด ดังนี้

 ๑.มัสยิดดารุลอะมาน (ลำต้อยติ่ง) เขตหนองจอก ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดได้แก่

(๑)นายสมใจ ชมดอกไม้  (๒)นายณรงค์ศักดิ์ ก้านทอง (๓)นายซากีรีน ชมดอกไม้  (๔)นายมูเซ็ม วันหมัด (๕)นายมูซา เลาะเมาะ  (๖)นายทวีศักดิ์ วันหมัด (๗)นายสมชายชมดอกไม้ (๘)นางสุวรรณ อาดัม  (๙)นายวิชัย เจ๊ะวังมา (๑๐)นางปราณี ไวยะวุฒิ (๑๑)นายวัฒนา สมคิด (๑๒)นางวิไล สมคิด

๒.มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) เขตธนบุรี ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดได้แก่

(๑)นายศุภมาส พุ่มสว่าง (๒)พ.อ.สิทธิศักดิ์ เยาวลักษณ์ (๓)นาย อารี กองเป็ง (๔)นายชัชวาลย์ งามศิริเลิศ (๕)ร.ต.ไพรัช ทรัพย์รุ่งโรจน์ (๖)นายบุญฤทธิ์ อาริยะ (๗)นาย สมพงษ์ สาลี (๘)นายมาโนช เกียรติธารัย (๙)นายวรุต เกียรติธารัย (๑๐)นายชูชาติ บุตร์นายซัน  (๑๑)นายจรัญ หมันสา (๑๒)นางสาวภาวนา พงษ์ภักดี

๓.มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ (ทางควาย) เขตประเวศ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดได้แก่

 (๑)นายสมชาติ เสาธงใหญ่ เป็นบิหลั่นประจำมัสยิด

๔. มัสยิดจักรพงษ์ เขตพระนคร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดได้แก่

(๑)นายสุพจน์ ศรสวรรค์  (๒)นายสุวภัทร ศรสวรรค์   (๓)นายคฑาวุฒิ ฤทธิสง่า (๔)นายนิธิ ผลทวี (๕)นายมารุต แดงกล่ำ (๖)นายสุรเดช ปรีชาพืช (๗)นาย จิรพงษ์ ดีประเสริฐ  (๘)นายอัครเดช มณีคำ (๙)นายมงคล วงศ์เสงี่ยม (๑๐)นายนิเวศ ชาญปราณีต (๑๑)นายณัฐวุฒิ แดงกล่ำ  (๑๒)นางสาวสุมลมานร์ ลิ้มสุวรรณ

๕.มัสยิดดารุ้ลอามีน (ศรีนครินทร์)  เขตสวนหลวง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดได้แก่

(๑)นาย ยูเซ็น มะตัง (๒)นายประสาร ศิริยะ  (๓)นาย สุรเดช โสอุดร (๔)นายวินัย นาคมณี (๕)นายกรรณสิทธิ์ สะและน้อย (๖)นายวิฑุกร โสอุดร (๗)นายสมพงษ์ พาลี  (๘)นายสุลัยมาน รอฟียะ (๙)นายสุมน สุขดีศรีสวัสดิ์  (๑๐)นายสุเทพ โสอุดร  (๑๑)นายฮาโรน ปานโต๊ะ (๑๒)นายวิศรุต โสอุดร

       สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดทุกคนนี้ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะได้ทำการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องการทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการมัสยิดร่วมกันกับกรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของมัสยิดดำเนินไปตามหลักการศาสนาอิสลาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดปฐมนิเทศ และแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไป