คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการมัสยิด
เมื่อวันเสราร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ​เฉลิมพระเกียรติ​  คลองเก้า​ เขตหนองจอก​ กทม.คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมปฐมนิเทศน์​ อิหม่าม, คอเต็บ, บิหลั่น​ และ​ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่​ ​ ​ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครั้งนี้มี​ ตำแหน่งอิหม่าม​ 1​ คน​ คอเต็บ​ 3​ คน​ บิหลั่น​ 3​ คน​ และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด​ 153  คน​ รวมจำนวน​ 160  คน​ จาก​ 15​ มัสยิด​ ในกรุงเทพมหานคร เรื่องทีปฐมนิเทศกรรมการมัสยิดครั้งนี้ประกอบด้วย
 (๑)การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม โดยอาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (๒)การพัฒนามัสยิดกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังคม โดยอาจารย์สมัย เจริญช่าง (๓)บทบาทการทำงานของผู้บริหารมัสยิดตามบริบทของมัสยิด โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี (๔)การบริหารมัสยิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง
        การปฐมนิเทศนี้ผู้เข้าร่วมได้มีการซักถามประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการมัสยิดอย่างมากมายหลายประเด็น นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจทั้งด้านศาสนา กฎหมาย ระเบืยบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารองค์กรโดยผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้ทำข้อสอบทุกคนด้วย