มัสยิดอัลยุสรอ(หลอแหล) เลือกกรรมการมัยิดใหม่

ยุซรอ๒  ยุซรอ๔

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ มัสยิดอัลยุสรอ เขตสะพานสูง กทม. ได้จัดประชุมปวงสัปปุรุษคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใหม่จำนวน ๑๒ คน เพื่อแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระโดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครประกอบด้วยอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่ามเจริญ โต๊ะมางี และนายอรุณ บุญมาเลิศร่วม เป็นกรรมการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบรรดาปวงสัปปุรุษของมัสยิดให้เข้ามาเป็นกรรมการมัสยิดชุดใหม่ ๑๒ คนมีดังนี้

๑.นายทวีศักดิ์ พวงมณี  ๒.นายอดุลย์ เซะวิเศษ ๓.นายอนัน ขำมิน ๔.นายชาคริต พวงมณี ๕.นายอาหมัด บินหะยีสุไลมาน ๖.นายดิเรก เซะวิเศษ ๗.นายวินัย ทรงพิทักษ์ ๘.นายสมชาย แสงสรวย ๙.นายอีซา หวังพิทักษ์ ๑๐.นายสุไฮ หวังพิทักษ์ ๑๑.นายสุรินทร์ ศรีวิเศษ ๑๒.นายมูฮำหมัด สาสะกุล

ยุซรอ๕ ยุซรอ๖ ยุซรอ๑