คณะกรรมการอิสลาม กทม.มีมติแต่งตั้งกรรมการมัสยิด

ประชุม กอกทม ๑

เนื่องจากกรรมการมัสยิดพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุดำรงตำแหน่งมาครบวาระ และเสียชีวิต  คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดจัดให้มีการประชุมปวงสัปปุรุษประจำมัสยิดคัดเลือกกรรมการใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่ครบวาระและเสียชีวิต  หลังจากคัดเลือกมาแล้ว คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ประชุมพิจารณาการคัดเลือก ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมสัปปุรุษของมัสยิดมาแล้ว คือ

(1)มัสยิดนูรุ้นอิสลาม (วังใหญ่) ทะเบียนเลขที่ 50 เขตบางกะปิ

 • ตำแหน่งคอเต็บ ได้แก่ นายสาโรจน์ เสน่หา
 • ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่
 1. นายสว่าง ขำมิน                      7. นายณรงค์  โต๊ะสำลี
 2. นายสมาน บู่ทอง                     8. นายสมัย  มะโซ๊ะ
 3. นายประเสริฐ ดังเบซา             9. นายสุรสิทธิ์  เสน่หา
 4. นายประเสริฐ มูฮำหมัด           10. นายรอฟีก  อรุณพูลทรัพย์
 5. นายอิสมาแอล ฉิมวิเศษ         11.  นายอดุลย์  และเล็ก
 6. นายสมจิต มณีดำ                    12. นายวิชัย  เสน่หา

(2)มัสยิดบางอ้อ ทะเบียนเลขที่ ธ.8 เขตบางพลัด ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่

 1. นายอดุลย์ โยธาสมุทร             7.  นายภานุวัตร  ดำรงค์ผล
 2. นายมนตรี มุขตารี                     8. นายการิม  ยูซูฟี
 3. นายเรวัฒน์ ดำรงผล                 9. นายภิรมย์  ศุภพาณิชย์
 4. นายศุภประเสริฐ พูนพาณิชย์  10. นายมนตรี  พุทธโส
 5. นายศิริ บูรณวนิช                     11. นายกิตติณัฐ  ยูซูฟี
 6. นายชาญโยธา โยธาสมุทร      12. นางอุไร  มูฮำหมัด
 7. ประชุม กอกทม ๒  ประชุม กอกทม ๓