การคัดเลือกกรรมการมัสยิดคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร)เขตหนองจอก กทม.

เลือก กอม ๑ เลือก กอม ๒ เลือก กอม ๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่มัสยิดคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร) เขตหนองจอก กทม.ได้จัดให้มีการประชุม  สัปปุรุษของมัสยิดคอยรุตตั๊กวา(ลำไทร)เพื่อทำการคัดเลือกกรรมการมัสยิดชุดใหม่เข้ามาแทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมดังกล่าวนี้อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งมอบหมายให้อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก อาจารย์ประสิทธิ์  เจิรญผล และอาจารย์มานันดร ป้อมขุพรหม ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก มีบรรดาสัปปุรุษรองมัสยิดมาเข้าร่วมประชุมใช้สิทธิ์คัดเลือกกรรมการหนึ่งร้อยกว่าคน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบรรดาสัปปุรุษให้เป็นกรรมการมัสยิดมีจำนวน ๑๒ คน คือ (๑)พ.ท.อัมพร สะนิละ (๒)นายสมหวัง มณี (๓)นายศักดิ์ดา หวังสะเล็ม (๔)นายมานพ มณี (๕)นายธิต สมานตระกูล (๖)นายเลาะมาน  นุชเป่ลง (๗)นายไพโรจน์ พุฒซ้อน  (๘)นายศักดิ์ชัย สะนิละ (๙)นายสมใจ บีดิลและ (๑๐)นายไชยศ มณี (๑๑)นายชัยณรงค์ มานยาชิ (๑๒)นายทวีพงษ์  มณี

เลือก กอม ๔ เลือก กอม ๖ เลือก กอม ๗

เลือ กอม ๙                                        เลือก กอม ๑๑