คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน กทม.

อบรม ๕    อบรม ๑๐

วันเสาร์ ที่ ๒๑ ก.ย.๖๒ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศ อิหม่าม,คอเต็บ,บิหลั่น และ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน กทม.ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๗๕ คน จาก ๑๙ มัสยิด ตามนโยบายของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด หัวข้ออบรมปฐมนิเทศประกอบด้วย (๑)การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม โดยอาจารย์อรุณ บุญชม (๒)การบริหารมัสยิดแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการ โดย อ.สมัย เจริญช่าง (๓)บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดสู่การเดินหน้ากรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี (๔)การบริหารมัสยิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง

อบรม ๙     อบรม ๖

อบรม ๘    อบรม ๗

ในการจัดอบรมปฐมนิเทศดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความรู้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่เข้าอบรมปฐมนิเทศทุกคนด้วย  ทั้งนี้การจัดอบรมปฐมนิเทศดังกล่าว จัดที่ห้องประชุมในศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กทม.

อบรม ๒       อบรม ๔