คณะกรรมการอิสลาม กทม.ออกประกาศกำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

เลือก กอม ๓ เลือก กก มัสยิดหัวป่า ๓  คัดเลือก ๘

เนื่องด้วยกรรมการอิลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครบาแห่งได้พ้นจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว  และบางคนลาออก  อาจารย์อรุณบุญชมประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงได้แต่งตั้งมอบหมายให้กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครร่วมกันทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดพร้อมทั้งได้กำหนดให้มัสยิดจัดประชุมปวงสัปปุรุษประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังนี้

รูปประชุมคัดเลือกกรรมการมัสยิดอั้ลฮุดา(๑)          รูปภาพ2

 1. มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม (ดอกไม้) ทะเบียนเลขที่ 133 เขตประเวศ กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 29 กันยายน 2562 โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายเสน่ห์ ลังเด๋ง นายสมบัติ ซูโอ๊ะ เป็นกรรมการคัดเลือก
  1. มัสยิดบ้านตึกดิน (ราชดำเนินกลาง) ทะเบียนเลขที่ 132 เขตพระนคร กำหนดวันคัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดซ่อม 2 ราย วันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีนายประสิทธิ์ มะหะหมัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายเสน่ห์ ลังเด๋ง นายสมบัติ ซูโอ๊ะ เป็นกรรมการคัดเลือก
  2. มัสยิดอัลคอยรียะห์ (นวลน้อย) ทะเบียนเลขที่ 110 เขตวัฒนา กำหนดวันคัดเลือก บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยมีนายบุญล้อม สาตและ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายมานัดร ป้อมขุนพรม นายประสพ ภู่สำลี เป็นกรรมการคัดเลือก
  3. มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) ทะเบียนเลขที่ ธ.9 เขตคลองสาน กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยมีนายวิบูลย์ มุขตารี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายซีรอซันคาร ปาทาน นายอนุสรณ์ องอาจ เป็นกรรมการคัดเลือก
  4. มัสยิดฮาซานุดดีน (ศาลาแดง) ทะเบียนเลขที่ 32 เขตหนองจอก กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวุฒิวัย หวังบู่ นายมูฮัมหมัด เสน่หา เป็นกรรมการคัดเลือก
  5. มัสยิดดารุ้ลอะมาน (พญาไท) ทะเบียนเลขที่ 67 เขตราชเทวี กำหนดวันคัดเลือกบิหลั่นประจำมัสยิด วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์ เป็นกรรมการคัดเลือก
  6. มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิ้ลอิสลาม ทะเบียนเลขที่ 165 เขตประเวศ กำหนดวันคัดเลือกอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายกอเซ็ม มั่นคง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายธีระวุฒิ มูฮำหมัด นายมูฮัมหมัด เสน่หา เป็นกรรมการคัดเลือก
  7. มัสยิดฟาลาฮ (คลองเก้า) ทะเบียนเลขที่ 80 เขตหนองจอก กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายประสิทธิ์ เจริญผล เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายอาลี กองเป็ง นายชาติชาย วงษ์อารี เป็นกรรมการคัดเลือก
  8. มัสยิดอัลฮุสนา (เจียรดับ) ทะเบียนเลขที่ 35 เขตหนองจอก กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายวุฒิวัย หวังบู่ นายมูฮัมหมัด เสน่หา เป็นกรรมการคัดเลือก
  9. มัสยิดอัสสลาม (คลองกุ่ม) ทะเบียนเลขที่ 56 เขตบึงกุ่ม กำหนดวันคัดเลือกคอเต็บและบิหลั่นประจำมัสยิด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสมัย เจริญช่าง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ นายอนุสิทธิ์ สุขุมานันท์ เป็นกรรมการคัดเลือก
  10. มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างบน) ทะเบียนเลขที่ 95 เขตสะพานสูง กำหนดวันคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายชาตรี แอนดาริส เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก นายพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ นายนริศ อามินเซ็น เป็นกรรมการคัดเลือก                                                                                                                                           จึงขอให้สัปปุรุษประจำมัสยิดในแต่ละมัสยิดทุกท่านไปใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ได้ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกไว้ทีมัสยิดแล้วขอให้สัปปุรุษของมัสยิดแต่ละแห่งไปตรวจดูรายชื่อว่ามีชื่อของท่านหรือไม่หากสัปปุรุษผู้มีสิทธิท่านใดไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกขอให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 15 วัน