การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการอิสลาม กทม.

ประชุม ๖  ประชุม ๕

วันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๓.๔๕ น. ได้มีการประชุม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯ ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ (เป็นการประชุมประจำเดือน) มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ กรรมการอิสลาม กทม.ที่เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ

ไทยรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ต่อที่ประชุม

๒.พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯครั้ง

ที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๓.กรรการและอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน จากคณะกรรมการอิสลาม กทม.

รายงานผลการดำเนินงาน ต่อที่ประชุม ซึ่งมีฝ่ายต่างๆรายงานดังนี้

๓.๑ ฝ่ายเลขานุการ

๓.๒ ฝ่ายทะเบียน

๓.๓ ฝ่ายนิติการ

๓.๔ ฝ่ายกิจการเด็ก สัตรี และผู้สูงอายุ

๓.๕  ฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม

๓.๖ ฝ่ายดูดวงจันทร์(ฮิล้าล)

ประชุม ๑     ประชุม ๓

๔.  เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop) พัฒนาศักยภาพ การบริหารงาน ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครประจำปี ๒๕๖๓

๔.๒ พิจารณารายรับรายจ่ายและฐานะการเงินของสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำกรุงเทพฯประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาแทน

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

๔.๔ พิจารณาผลการตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการ

๔.๕ พิจารณายกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการต่างๆ

๔.๖  พิจารณาโครงการพัฒนาผู้ดูแลมัสยิด (โต๊ะเซี๊ยธ) สู่การเปลี่ยนแปลง

๔.๗ พิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจการฮาลาล

๔.๗ พิจารณาการจัดทำเมาลิดท่านนาบี (ซ.ล.)ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำกรุงเทพฯ

๔.๘ พิจารณาโครงการจัดสัมมนาเชิ.ปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม

วิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

ประชุม กอกทม ๓   ประชุม ๒