การประชุมคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม. เพื่อเป็น กอท.

metting3

 

การประชุมคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม. เพื่อเป็น กอท.

สืบเนื่องจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๙  วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ.๒๕๔๐  จึงเป็นเหตุให้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิ
สลามแห่งประเทศไทย ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจังหวัดเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รูปคัดเลือกผู้แทน กอ.กทม.เป็นกอท.

ม.ร.ว. สุขุมพันธ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  จึงได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐น. ณ.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร      ม.ร.ว. สุขุมพันธ์  บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้มอบหมายให้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการคัดเลือก

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพหานคร มีกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม 25 คน ถือว่าครบองค์ประชุม มีกรรมการลาประชุม 5 คน นายบรรจง สุขดี  รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ได้รับมอบจาก ดร.วัลลภ  สุวรรณดี ให้เป็นผู้เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมโดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการคัดเลือก คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงแล้ว ได้ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการกลางฯ

รูปคัดเลือกกรรมการมัสยิดอัสสลาม(๓)   นายอารี วงศ์บุญเกิด ได้เสนอให้ นายสมัย เจริญช่าง เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แต่นายสมัยฯ ได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและได้เสนอให้นายอาหะมัด   ขามเทศทอง เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์และให้การรับรองการเสนอชื่อ โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านและเสนอชื่อกรรมการอื่นอีก ต่อมา ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ประชุม เดินทางมาถึงที่ประชุม โดยได้ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุม ให้นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  หลังจากนั้นจึงปิดการประชุม