คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯฮ.ศ. ๑๔๓๕ กำหนดวันจัดงานแล้ว ๒๐- ๒๒ มี.ค. ๕๗

รูปประชุมเมาลิดครั้งที่สอง(๑)

หลังจากที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร มีหนังสือที่ พว ๐๐๐๕.๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ท่านจุฬาราชมนตรีทราบว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จฯแทนพระองค์ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๕  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มีนาคม เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย โดนมีนายรัศมี ดำชะไว เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯได้กำหนดวันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๓๕  เป็นที่แน่นอนแล้ว คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ถึง วันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ รวม ๓ วัน และเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางฯ ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงาน  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บิหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  เพื่อพิจารณาโครงการของฝ่ายต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ไปจัดทำโครงการมาเสนอต่อคณะกรรมการจัดงานฯ ซึ่งได้มีฝ่ายต่างๆ นำเสนอโครงการให้ที่ประชุมพิจารณาหลายฝ่ายด้วยกัน เช่น ฝ่ายทดสอบกอรี โดยนายอรุณ   อีซอ ฝ่ายร้านค้าโดยนายไชยา สกุลชา  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยนายวสันต์ ทองสุข ในนามสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ฝ่ายตัมมัตกุรอานโดยนายมุฮำมัด อุตสาหะ ฝ่ายบริการทางกฎหมายโดยนาย

สนิท ขามเทศทอง ในนามมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เป็นต้น โดยได้ประชุมกันตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ซึ่งมีนายรัศมี ดำชะไว เป็นประธานที่ประชุม และ ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นเลขานุการที่ประชุม

รูปประชุมเมาลิดครั้งที่สอง(๒)รูปประชุมเมาลิดครั้งที่สอง(๓)