มุสลิมสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สนช) ๗๐ คน

จากการที่ได้มี พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ให้องค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก สปช.ทั้ง 11 ด้านนั้น เท่าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฎว่า มีบุคคลในวงการมุสลิมที่องค์กรนิติบุคคลเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในด้านต่างๆดังนี้

1 นายคัมภีร์ ดิษฐากร มูลนิธิวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนา ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
2 นายบรรจง โซ๊ะมณี มูลนิธิเพื่อคุณธรรม ด้านการศึกษา
3 นายพิมาน บินตำมะหงง มูลนิธิอิสลามศาสนูปถัมภ์ ด้านสังคม
4 นายนิรันดร์ พันทรกิจ มูลนิธิมัจลิซุสดินี ด้านอื่นๆ
5 นายยืนหยัด ใจสมุทร มูลนิธิหลวงดำรงใจราษฎร์ หลวงสมุทรโยธี บรรพบุรุษใจสมุทร ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
6 นายนิมันซูร จิยี่งอ มูลนิธิดารุสลาม ด้านการศึกษา
7 นางกูไซหมะวันซะฟีหนะ มนูญทวี มูลนิธิส่งเสริมความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ด้านสังคม
8 นายทวีศักดิ์ มหามะ สมาคมนักธุรกิจอาเซียน ด้านการเมือง
9 นายมนูญ รามบุตร สมาคมการค้าฮาลาลอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ
10 นายซาการียา บินยูซุฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ด้านพลังงาน
11 พลโทสมโภชน์ เงินเจริญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสมุทรปราการ ด้านอื่นๆ
12 นายอดิศักดิ์ อัสมิมานะ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ด้านอื่นๆ
13 นายวินัย ดะห์ลัน สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านสังคม
14 พ.ต.ท.สันติ อัลอิดรุส มูลนิธิพิทักษ์คุณธรรม ด้านอื่นๆ
15 นายอิบรอเหม อาดำ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านอื่นๆ
16 นายภูวเดช เจ๊ะฮูเซง พรรคคนขอปลดหนี้ ด้านอื่นๆ
17 นายสุไอนี เพียรดี มัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านมาบสอง) ด้านอื่นๆ
18 นายบาโหรม บิลโต๊ะหมาด สมาคมเภสัชและอายรเวชโบราณจังหวัดสงขลา ด้านการเมือง
19 นายอิบรอฮีม ยานยา มูลนิธิวัฒนธรรมภาคใต้ ด้านสังคม
20 นายโยธิน มานะบุญ มัสยิดยุมรอตุลอิสลาม ด้านสังคม
21 นายอับดุลเลาะ วาแม สมาคมสายน้ำ ด้านด้านสังคม
22 นายมนูพันธ์ ชลายนเดชะ สมาคมสนธิอิสลาม ด้านอื่นๆ
23 นายปกรณ์ ปรียากร มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านอื่นๆ
24 นายบุญญา หลีเหลด พรรคภราดรภาพ ด้านการเมือง
25 นายอาหะหมัด เบนโน มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการศึกษา
26 นายวสันต์ ทองสุข สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน
27 นายจักรกฤษณ์ เพิ่มพูล มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน
28 นายรอฮีม กาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ด้านสังคม
29 นายนัสเซอร์ ยีหมะ สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาป อำเภอปากพยูน ด้านอื่นๆ
30 นางชิดชนก ราฮิมมูลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านอื่นๆ
31 นายอติคม ธนบัตร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง ด้านอื่นๆ
32 นายมังโสด หมะเต๊ะ มูลนิธิเพื่อการศึกษาดารุนนาอีม ด้านอื่นๆ
33 นายนิรันดร์ วายา มูลนิธิอัลฟุรกอน ด้านการเมือง
34 นายกูมัจดี ยามิรูเด็ง มูลนิธิทุนการศึกษาหอวังเกษม อยู่สำราญ ด้านเศรษฐกิจ
36 นายอับดุลอายี สาเม็ง ศอ.บต. ด้านพลังงาน
37 นายอนุมัติ ศาสนูปถุมภ์ มูลนิธิฮัมซะห์ ด้านสื่อสารมวลชน
38 นายอุสมาน ดาโอะ พรรคประชาธรรม ด้านการเมือง
39 พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต้ ด้านการปกครองท้องถิ่น
40 นายปราโมทย์ สมะดี พรรคเพื่อสันติ ด้านการเมือง
41 นายสมชาย สาโรวาท สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการเมือง
42 พล.ร.อ.นคร ทนุวงษ์ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ด้านพลังงาน
43 นายเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตวิทยาลัย ด้านด้าน สื่อสารมวลชน
44 นายสมาน งามโขนง สมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ด้านสื่อสารมวลชน
45 นายสมชาย มูฮัมหมัด สหภาพแรงงานไพร์มบอกซ์ ด้านสังคม
46 นายฮานิฟ หยงสตาร์ พรรคเพื่อสันติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
46 นายกอยไวนี สตอหลง สหภาพแรงงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้านสังคม
47 นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ กรมคุมประพฤติ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
48 นายรอหมาน หลีเส็น สมาคมอิสลามศึกษาสตูล ด้านการศึกษา
49 นายบัณฑิต สาและ สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ด้านการศึกษา
50 นางรัตติยา สาและ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านการศึกษา
51 นายเสนีย์ สุวรรณดี สมาคมฝึกอบรมด้านการบิน ด้านการศึกษา
52 นายนิยะปาร์ ระเด่นอาหมัด สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาในปากีสถาน ด้านการศึกษา
53 นายรังสรรค์ ทองทา มูลนิธิธรรมิสลาม ด้านการศึกษา
54 นายมุหัมมัดนาสีรุดดิน และบุ๊ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสถานศึกษาปัตตานี ด้านการศึกษา
55 นายดนัย สยามวาลา มูลนิธิอิสลามเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน
56 นายแวฮามะ บากา สมาคมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
57 นายมูหะมะ เจะเอาะ สมาคมพัฒนาสังคม ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
58 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธ์ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสังคม
59 นายสุเทพ ชองโกเลีย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมหิดล ด้านอื่นๆ
60 นายดิเรก วันแอเลาะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ด้านอื่นๆ
61 นายมนต์ชัย สุปัญโญ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ด้านอื่นๆ
62 นางนาตยา คณโฑทอง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี ด้านอื่นๆ
63 นายศุภนัย พวงมณี มูลนิธิธรรมิสลาม ด้านอื่นๆ
64 นายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม ด้านอื่นๆ
65 นางอามีน๊ะ กาเสมละ กลุ่มแม่บ้านสตรี ด้านอื่นๆ
66 นายสันติ บางอ้อ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้านอื่นๆ
67 นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ด้านอื่นๆ
68นายสิรัตน์ สิทธิดารา โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ด้านการศึกษา
69พลโทสมชาย วิรุฬหผล องค์การสงเคราะห์มุสลิมแห่งประเทศไทย ด้านพลังงาน
70พันโทนรงค์ โต๊ะซา มัสยิดมานารุลฮุดา ด้านบริหาราชการแผ่นดิน