งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ๑๔๓๖ เริ่มแล้ว

FiNg,k]bfxlg9v   รูปงานเมาลิด๒

รูปงานเมาลิด ๑ รูปงานเมาลิด๔

             งานเมาลิดกลางหางประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖/พ.ศ.๒๕๕๘ เริ่มขึ้นแล้ว วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกรียติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การทดสอบกอรี การทดสอบทองจำกุรอาน ทดสอบทักษะเยาวชน การสัมมนาเกี่ยวกับกิจการฮาลาล นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิการชาวไทยมุสลิม เกี่ยวกับท่านนบีมุฮำมัด ซ.ล. ผู้รังสรรค์รากฐานงานวิทยาศาสตร์ และยังมีหนังสือเกี่ยวกับจริธรรมอิลาม และหลักการปฏิบัติตามศาสดานบีมุฮำหมัด ซ.ล. แจกฟรีให้แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางห่างประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๓๖/๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ทุกคนจะต้องเข้าหอประชุมเพื่อเฟ้ารับ

เสต็จก่อนเวลา ๑๓.๓๐ น. ) 

รูปงานเมาลิด๓ รูปงานเมาลิด๕