กอ.กทม.กำหนดประชุมเลือกกรรมการมัสยิดใหม่

มัสยิดสวนหลวง ร.๙มัสยิดเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม (สวนหลวง ร.๙)ทะเบียนเลขที่ ๔๓ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากดำรงตำแหน่งมาครบวาระสีปีแล้ว คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดวันประชุมบรรดาสัปปุรุษประจำมัสยิดเพื่อคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มัสยิดเราะหม่าตุ้ลอิสลาม(สวนหลวง ร.๙) โดยได้มอบหมายให้นายอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและ ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายเจริญ โต้ะมางี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก บรรดาสัปปุรุษประจำมัสยิดที่มีสิทธิทุกท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิโดยพร้อมกัน