สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมประชุมใหญ่

ประชุมสมาคม ๑  ประชมใหญ่สมาคม

วันนี้ สมาคมสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย โดยมีอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นนายกสมาคมได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ ถนนพระราม ๙ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร การประชุมใหญ่ครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย

๑.แถลงผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา

๒.พิจารณารับรองบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ผ่านมา

๓.พิจารณารับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๘

๔.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม ประจำปี ๒๕๕๙

๖.คณะกรรมการสมาคมรับฟังข้อเสนอของบรรดาสมาชิก

หลังเสร็จการประชุมใหญ่แล้วบรรดาสมาชิกของสมาคมได้ร่วมกันอ่านกุรอาน กล่าวิสติฆฟ๊าส กล่าวซิกรุลเลาะห์ กล่าว

ตัสเบิ๊ยะห์ ตะห์มี๊ด ตะห์ลี้ล ซึ่งเป็นการทำอิบาดะห์ประเภทสุนัต(อาสา)ขอดูอาร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการเลี้ยงอาหารโดยสมาชิกได้รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารแล้วได้ละหมาดฟัรดูซุห์ริร่วมกัน

ประชุมสมาคม ๓ประชุมใหญ่สมาคม๒