ข่าวเกี่ยวกับกรรมการอิสลามประจำมัสยิดใน กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครยืนยันเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และการแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครให้เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

พ้นจากตำแหน่งเพราะเสียชีวิต มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครเสียชีวิ 3 คนดังนี้

  • นายยุรี คะเด บิหลั่นประจำมัสยิดนูรุดดีน (บ้านเกาะคลองสิบสาม) ทะเบียนเลขที่ 33 เขตหนองจอก
  • นายธรรมศักดิ์ หมัดหวัง บิหลั่นประจำมัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน) ทะเบียนเลขที่ 88 เขตหนองจอก
  • นายฟา มิสกาวัน กรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ (ลำแขก) ทะเบียนเลขที่ 97 เขตหนองจอก

  พ้นจากตำแหน่งเพราะลาออก  มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานครลาออก 1 คน คือ

 

 

  • นายอังกูร หวังวิไล กรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุ้ลนะซีฮะฮ์ (ตรอกไวตี) ทะเบียนเลขที่ 113 เขตบางรัก

 พ้นจากตำแหน่งเพราะหมดวาระ  มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร  ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 มัสยิด ได้แก่ 

  1. มัสยิดนูรุ้ลฮูดา (คลองสองต้นนุ่น) ทะเบียนเลขที่ 117 เขตมีนบุรี ตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหมดวาระเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ส่วนการแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนั้น คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบรรดาปวงสัปปุรุษของแต่ละมัสยิดดังนี้

  1. มัสยิดดารุลนาอีม (สุเหร่าใหม่) ทะเบียนเลขที่ 57 เขตหนองจอก ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งจาก กอ.กทม.ให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ นายศักดิ์ชาย ศรีเจริญ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด
  2. มัสยิดดารุลฟะละฮ์ (บ้านครัว) ทะเบียนเลขที่ 122 เขตราชเทวี ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งจาก กอ.กทม.ให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แกนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล       นายปรีชา มุกตารีนายเมธี สุมานะนันท์         นายมาโนช บินยะฟัลนายมนัส จิตตมาศ นายสกุล  บินยะฟันนายสุรชัย แม้นชีพสุข นางสาววรรณาหวังรวยนามนายสุชาติ อนันตสมบูรณ์
  3. มัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน (แสงวิมาน) ทะเบียนเลขที่ 126 เขตมีนบุรี ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งจาก กอ.กทม.ให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่นายวิวัฒน์ แม้นมินทร์  นายทนงศักดิ์  มานวงศ์นายณรงค์ ยงมาลี                   นายสมภพ  โต๊ะมาฮะนายเกียรติศักดิ์ มานวงศ์ นายเอกลักษณ์  โสะสันนายสุรสิทธิ์ แสงสุข  นายสราวุฒิ  วิลัย  นายกาเซ็ม ตงสาลี  นายอพิรัตน์  มะณีวงค์นายอติชาต มานวงศ์  นายสุรพล  ชมดี
  4. มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ) ทะเบียนเลขที่ 23 เขตวัฒนา ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งจาก กอ.กทม.ให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่นายมนตรี และมัด   นายสยาม  สุขภิญโญนายปัญญา สาดและ  นายวันชัย  มีสุวรรณ  นายวิรุจน์ เยนา  นายสมนึก  ทรงเต๊ะนายศุภชัย ไทยเจริญ  นายอิมรอน  ทรงเต๊ะนายบรรจง ดาราฉาย  นายอัมรินทร์  บุญมา  นายวรวิทย์ เลาะมะ  นายสรพงษ์  ทรงเต๊ะ
  5. มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน (สุเหร่าแดง) ทะเบียนเลขที่ 47 เขตคันนายาว ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งจาก กอ.กทม.ให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่  นายสนิท  สะนี ดำรงตำแหน่งตำแหน่งอิหม่าม  นายธรรมนูณ  ฟาอิดดิน ดำรงตำแหน่งบิหลั่น