คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดอบรมสัมมนา เรือง มุนากะฮาต

เปิดอบรมมุนากาฮ๊าด ๑๙ ตค ๖๐  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมสัมมนา “เรื่องมุนากะฮาต” ให้แก่อิหม่ามและผู้ช่วยอิหม่า ประจำมัสยิดในเขตกรุงชั้นนอก จำนวน ๑๐๑ มัสยิด ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กทม. โดยมีอาจารย์อรุญ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยาย เรื่อง “การนิกะห์ คือต้นทางของวิถีครอบครับอิสลาม” อาจารย์สมัย เจริญช่าง บรรยายเรื่อง”สภาพปัญหาปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมุนากะฮาต”  การอภิปราย เรือง “ทางออกของปัญหาสังคมครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับมุนากะฮาต” โดยอาจารย์อาดัม มะหะหมัด อาจารย์อับดุลเลาะห์ สาดและ อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง อาจารย์อาลี กองเป็ง โดย ผศดร.วิศรุต เละวิถี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

อบรมมุนากาฮ๊าด รูปอบรม ๔