คณะกรรมการอิสลาม กทม. จัดปฐมนิเทศ กรรมการมัสยิดใหม่

รูปอบรม  รูปปประถมนิเทศ๑

วันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดอบรมปฐมนิเทศ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งใหม่ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ แห่งชาติ  เฉลิมพระเกยีรติ  ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ กทม. โดยเน้นถึงเรื่องการบริหารจัดการมัสยิดตามหลักการศาสนาอิสลาม  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  มีมัสยิดที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเข้าร่วมรับการอบรมปฐมนิเทศ ๑๙ มัสยิด ประกอบด้วยอิหม่าม ๓ คน คอเต็บ ๑ คน บิหลั่น ๔ คน กรรมการ ๑๖๗ คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศจำนวน ๑๗๕ คน