ผู้ว่า กทม.เชิญ คณะกรรมการอิสลาม กทม.ประชุมเลือกผู้แทนเป็นกรรมการกลางฯ

ประชุมกับ กทม ๑  ประชุมกับ กทม ๔

วันนี้( ๑๓ ธ.ค.60) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญ คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)ที่ได้รับการคัดเลือกโดยบรรดาอิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการประชุมดังกล่าว พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม   อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง ได้เสนอให้นายสมัย เจริญช่าง เป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสมัย เจริญช่าง เป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี อาจารย์อับดุลเราะห์มาน เยนา นายเจริญ โต๊ะมางี และนายซีรอซันคาร ปาทาน เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมกับแต่งตั้งให้อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นเลขานุการ กอ.กทม.โดยมีอาจารย์อรุณ บุญชม เป็นประธานกรรมการ กอ.กทม.  ส่วนตำแหน่งอื่นๆนั้น คณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานครได้กำหนดประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก

ประชุมกับ กทม ๒   ประชุมกับ กทม ๓

ในโอกาสการประชุมวันนี้ อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการ กอ.กทม. ได้เสนอต่อประธานที่ประชุมผ่านไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. การจัดแยกครัวฮาลาลในโรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล และนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
  2. การพัฒนาและการประเมินผลวิทยากรอิสลามศึกษาและผู้สอนภาษาอาหรับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
  3. การจัดสถานที่ละหมาด ณ สำนักงานเขต และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้มาใช้บริการที่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
  4. การกำหนดแนวทางการยกระดับและพัฒนามาตรฐานร้านอาหารฮาลาลที่ตั้งอยู่ใกล้มัสยิด หรือชุมชนมุสลิม ให้เป็นระบบ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
  5. การกำหนดแนวทางการจัด Halal Food Street เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล และเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
  6. การให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมอิสลาม กรุงเทพมหานคร” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศในโลกมุสลิม และเป็น Land Mark สำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมและนักท่องเที่ยวทั่วไป
  7. การจัดให้คณะผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งกรุงเทพมหานคร (คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร อิหม่ามหรือผู้แทนอิหม่ามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร) เดินทางเพื่อประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้นำ/ผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลามในนครหลวงของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะ
  8. การให้ความเห็นชอบกรณีการขอใช้ “ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร” เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร โดยจัดร่วมกับกรุงเทพมหานคร
  9. ให้ นายซีรอซันคาร  ปาทาน และนายแพทย์ชาติชาย  วงษ์อารี  เป็นผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อประสานงานกับกรุงเทพมหานครในกิจการที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการ ต่อไป

จากข้อเสนอดังกล่าวนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ประชุมแจ้งว่าบางเรื่องสามารถเริ่มดำเนินการได้เลย แต่บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาพอสมควรโดยจะได้ประสานงานกับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินงานต่อไป

ประชุมกับ กทม ๖  ประชุมกับ กทม ๕