ในหลวงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เนื่องจากกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้พ้นจากตำแหน่งเพราะได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระ ต่อมาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ประชุมคัดเลือกผู้แทนของคณะกรรมการที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมกันนี้จุฬาราชมนตรีได้คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในสัดส่วนของจุฬาราชมนตรีใหม่ เสนอผ่านกระทรวงมหาไทยเพื่อให้ดำเนินการให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้น บัดนี้ได้มีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดังนี้

ประกาศแต่งตั้ง กอท(๑)รูปประกาศแต่งตั้ง กอท(๒)รูปประกาศแต่งตั้ง กอท(๓)