มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯมอบซะกาตเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

รูปมอบซะกาต(๔)          เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดงานมอบซะกาตเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ยากจนและขัดสนในระดับชั้น ปวช. ถึงปริญญาตรี ปีที่ 4 จำนวน 58 ราย เป็นเงิน 350,000 บาท และทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 ราย เป็น เป็นเงิน450,000 บาท    เงินซะกาตดังกล่าวนี้ผู้ที่มีซะกาตได้นำมามอบความไว้วางใจให้มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย พิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิตามหลักการศาสนาอิสลาม  สำหรับในปี 2558 มูลนิธิได้รับความไว้วางใจจากผู้มีซะกาตนำเงินซะกาตมามอบให้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ซึ่งมูลนิธิได้จัดสรรให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขัดสนในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและระดับ ปวช. ไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 จำนวน 551 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาทเศษ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการติดต่อกันมาแล้วสิบกว่าปี

รูปมอบซะกาต(๓)