คณะกรรมการอิสลาม กทม.จัดปฐมนิเทศกรรมการมัสยิดใหม่

อบรม กอม ๑๙ มค ๖๒   อบรม กอม ๒

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจัดอบรมปฐมนิเทศกรรมการมัสยิดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะเสียชีวิต ลาออก หมดวาระการดำรงตำแหน่ง มีกรรมการจากมัสยิดต่างๆจำนวน ๑๓ มัสยิด เข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศ โดยจัดที่ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก สำหรับหัวข้อเริ้องที่อบรมปฐมนิเทศประกอบด้วย

๑.การบริหารมัสยิดในระบบอิสลาม

๒.การบริหารมัสยิดแบบการมีส่วนร่วมและบูรณาการ

๓.บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียน

๔.การบริหารมัสยิดตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.การทำแบบทดสอบความรู้ และการแสดงวิสัยทัศน์ของ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น