คณะกรรมการอิสลาม กทม.ช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๔    ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๑

คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสานโดยได้สำรองเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท มอบหมายให้กรรมการอิสลาม กทม.นำไปบรรเทาทุกข์สองจุด

  • จุดที่หนึ่งที่มัสยิดดารุ้ลอะมาน บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายทรงศักดิ์ ปาทาน เป็นอิหม่าม และเป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานให้นายกเทศมนตรีประสานงานนำผู้ประสพภัยมารับความช่วยเหลือจำนวน ๕๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑,๐๐๐.- บาท
  • ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๖   ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๗
    • จุดที่สองที่ศาลาประชาคม หมู่ ๗ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคุณชัยยศ(อับดุลเลาะห์) ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นมุสลิมที่เป็นนายกเทมนตรีเทศบาลตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี เป็นผู้ประสานงานนำผู้ประสพภัยมารับความช่วยเหลือ  การช่วยเหลือที่นี่นายกเทศมนตรีได้ช่วยจัดทำเป็นถุงยังชีพมีข้าวสาร ๑๐ กก.ปลากระป๋อง  และยารักษาโรคน้ำกัดท้าว มอบให้จำนวน ๙๐ ครอบครัว                    สำหรับกรรมการอิสลาม กทม.ทีไปทำหน้าทีแทนคณะกรรมการฯประกอบด้วย ฮัจยีวิบูลย์ มุขตารี อิหม่ามประสพ ภู่สำลี อิหม่ามชาตรี แอนดารีส อิหม่ามสมบัติ ซูโอ๊ะ ฮัจยีมนันดร ป้อมขุนพรหม
  • ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๑๐    ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๙
  • ทั้งนี้ ในวันพุธที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะจำนำเงิน ไปมอบผ่านสภากาชาดไทย ณ ที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.เพื่อนำไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคอีสาน อีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้หากมัสยิดหรือองค์กรหรือผู้ที่มีความประสงจะร่วมบริจาคช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสพภัยน้ำท่วม  ขอให้ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กทม. โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๙๔๑๘๔,๐-๒๙๔๙๔๒๕๙, ๐-๒๙๔๙๔๓๓๐
  • ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๘  ช่วยน้ำท่วมอีสาน ๑๑