คณะกรรมการอิสลาม กทม.แต่งตั้งกรรมการมัสยิดแทนกรรมการมัสยิดที่พ้นจากตำแหน่ง

ประชุม กอกทม ๑    ประชุม กอกทม ๒

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้ประชุมสัปปุรุษคัดเลือกกรรมการใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน ๕ มัสยิด ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการคัดเลือกและมีมติแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดทั้ง ๕ มัสยิด ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดมีดังนี้ ๑.มัสยิดดารุ้ลฆอนี(โต๊ะนิล)เขตหนองจอก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง(ซ่อม) ๑ คนได้แก่นายปรีชา บริสุทธิ์

๒.มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย(คลองสิบเอ็ด)เขตหนองจอก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑๒ คนประกอบด้วย

(๑)นายสวัสดิ์ มีมูซอ  (๒)นายนายสามารถ มีมูซอ (๓)นายเสริมศักดิ์ สนนุกิจ (๔)นายอนันต์ อับบัส (๕)นายสุทธิชัย มีมูซอ

(๖)นายวิรัตน์ นุชอร่ามเนตร (๗)นายสมัย ป้อมขุนพรม (๘)นายศักดิ์สิทธิ์ อับบัส (๙)นายปรีชา มะหะหมัดซอและ  (๑๐)นายปรีดา

มะหะมุด (๑๑)นายวีรเดช มีมูซอ (๑๒)นายสมนึก ผู้มีสุข

ประชุม กอกทม ๔   ประชุม กอกทม ๓

๓. มัสยิดอัสสละฟียะห์ (ถนนตก) เขตบางคอแหลม ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑๒ คนประกอบด้วย

(๑)นายดาเนียล  มั่นใจอารย์ (๒)นายสุชาติ ไพทยะทัต (๓)นายอนุสรณ์ สาโรวาส (๔)นายสิทธิรัตน์ เดชสวัสดิ์ (๕)นายธีระยุทธ ทองนิ่ม  (๖)นายรังสรรค์ บุญเยาะห์  (๗)ว่าที่ ร.ต.พิพัฒน์ ไมตรีธรรม (๘)นายขวัญชัย ฉายวิเชียร  (๙)นางสาวอลิสา สาโรวาส (๑๐)นางสาววินิตา สาโรวาท (๑๑)นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญเรือง (๑๒)นางสาวปิยธิดา สาโรวาท

๔. มัสยิดน่าฟีอะห์(ลำนายโส) เขตลาดกระบัง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ๑๐ คนประกอบด้วย

(๑)นายประเสริฐ  บินอานัด (๒)นายพิญโญ  ติ่งสำโส (๓)นายอุดม  หวังใจ  (๔)นายเกษม กะแตเซ็ง (๕)นายสะมะแอ กะแตเซ็ง (๖)นายสุชาติ กะแตเซ็ง (๗)นายฟาริ๊ด มังคลัง (๘)นายอดุลย์ กะแตเซ็ง  (๙)นายมิน วงษ์ภู่ (๑๐)นายสุวัฒน์  ต่ายหลี

๕. มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม(คลองจั่น) เขตบางกะปิ ผู้ได้รับการแต่งตั่งให้เป็นบิหลั่น ๑ คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ เด่นยิ่งโยชน์

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมัสยิดทุกคนจะต้องเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครกำหนดจัดปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ประชุม กอกทม ๕