กระทรวงสาธารณสุขบริการฉีดวัคซิล ป้องกันไข้กาหลังแอ่น และไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ทีจะเดินทางไปทำฮัจย์ในปีนี้

                                                           วันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 60 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาหลังแอ่นและไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปทำฮัจย์ในปีนี้ ที่ฉีดยา(๑)อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กทม. ซึ่งมีผู้ที่จะไปทำฮัจย์เข้าร่วมรับริการประมาณ ๑,๐๐๐ คนขอให้ฮุจยาจทุกท่านได้ฮัจย์ที่มับรู้รโดยทั่วกันฉีดยา(๒)  ฉีดยา(๓)