มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ (บางกอกน้อย) เลือกอิหม่าม และกรรมการมัสยิดใหม่

 รูปคัดเลือก กก มัสยิดอันซอริสซุนนะห์(๒)      รูปคัดเลือกมัสยิดอันซอริสซุนนะห์

รูปคัดเลือก กก มัสยิดอันซอริสซุนนะห(๖)        รูปคัดเลือก กก มัสยิดอันซอริสซุนนะห์(๓)

เนื่องจากมัสยิดอันซอริสซุนนะห์(บางกอกน้อย)กรุงเทพฯ อิหม่ามและกรรมการมัสยิดได้พ้นจากตำแหน่ง เพราะว่าอิหม่ามเสียชีวิต และกรรมการครบวาระ จึงได้จัดประชุมปวงสัปปุรุษเพื่อเลือกอิหม่าม และกรรมการมัสยิดใหม่เข้ามาแทนที่อิหม่ามและกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มัสยิดอันซอริสซุนนะห์ (บางกอกน้อย) โดยมีอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง และนายวิบูลย์ มุขตารี กอ.กทม.ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กอ.กทม. ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือก การประชุมคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จด้วยความเรียบร้อยเมื่อเวลา ๑๑.๑๐ น. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามได้แก่ นายอับดุลเราะห์มาน กรีมี ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการได้แก่ (๑)นายสุมิตร มัสอูดี (๒)นายฟาริด มัสอูดี (๓)นายชาคริต กรีมี (๓)นายซาลีม กรีมี (๕)นายอับดุลลาตีฟ มัสอูดี (๖)นายมุฮัมหมัดนาซิร กรีมี (๗)นายวีระ มัสอูดี (๘)นายอำมาตย์ กรีมี (๙)นายสุขุม มัสอูดี (๑๐)นายอาทิตย์ กรีมี (๑๑)นายสมภพ มัสอูดี  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดนี้จะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารมัสยิดตามหลักการศาสนาและกฎหมายที่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ ก่อนหลังจากผ่านอบรมแล้วคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครจะได้พิจารณามีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอันซอริสซุนนะห์ต่อไป

รูปคัดเลือก กก มัสยิดอันซอริสซุนนะห์    รูปคัดเลือก กก มัสยิดอันซอริสซุนนะห์(๕)