คณะกรรมการอิสลาม กทม. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับสถาบันอาหารและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ลงนาม ๑  ลงนาม ๔

วันนี้ ๒๓ มี.ค.๖๑ ที่สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิงสะพานพระราม ๘ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร โดยนายอรุณ บุญชม  ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สสว. การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานกิจการฮาลาล ด้านการวิจัยและพัฒนา อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิมและมิใช่มุสลิมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือพอสังเขป ดังนี้

ลงนาม ๒ ลงนาม ๓

๑. การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ และพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการในสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลร่วมกัน

๒. การสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการประสานความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ตรวจสอบ เพื่อยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานฮาลาล

๓. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญด้านการบริหารงานและการบริการระหว่างกัน

๔. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน

๕. การบริการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบส่วนผสมอาหารฮาลาลทางด้านเคมี ชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหาร และ

๖. พัฒนาช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ลงนาม ๗  ลงนาม ๖