กอ.กทม.มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้ประชุมพิจารณามีมติแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งของมัสยิดต่างๆในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

(1)มัสยิดอิควานุ้ลมุตตะกีน (เกาะขุนเณร) ทะเบียนเลขที่ 114 เขตคลองสามวา ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

นายต้อย  เซ็มมะ นายธนะวัฒน์  เดวาหมัด นายมัสตาด  สุดประเวศ นายมนัส  หมัดโน๊ะ นายสนชัย  ขุนเณร  นายวีระพล  สุดประเวศ

นายรอฮีม  ศรีเมฆวิไล นายวิมล  ประเสริฐกัน นายจำนงค์   มานแม   นายอีซา  เดชเลย์   นายบุญสม  มะวา นางสมทรง  นุชประเสริฐ

(2)มัสยิดคอยริสซุนนะห์ (ลาดบัวขาว) ทะเบียนเลขที่ 137 เขตสะพานสูง ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

  • แหน่งคอเต็บ นายพิศาล มุมณี
  • ตำแหน่งกรรมการ

นายฮานาฟี  กาซัน  นายสุวรรณ  น้อยหิรัญ นายณรงค์  พรหมจาริน  นายอ๊อสสุบิน  กาแม

(3)มัสยิดญามีอุ๊ลค็อยร๊อต (บางอุทิศใน) ทะเบียนเลขที่ 121 เขตบางคอแหลม ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

  • ตำแหน่งคอเต็บ ได้แก่  นายณัฐพล  พันธ์สะอาด
  • ตำแหน่งบิหลั่น ได้แก่  นายสมชาย  สมันตรัฐ
  • ตำแหน่งกรรมการ ได้แก่

นายมุซา  ทวีพูล  นายเอกพล  พรหมประดิษฐ์  นายมานพ  ดินซอ นายสมศักดิ์  พาลีบัตร นายสมมาตร  บินอาบู นายบุญส่ง  ใยมณี

นายโรจน์พัศดา  ปาหนัน นางมาลี  มุสตาฟา นายสมศักดิ์  โพธิ์ดำ  นางซามีละ  พงษ์นิรันด์กิติ นายกฤษฎา  ลิ้มจู นางสาวอมรา  บุญมาเลิศ

(4)มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน) ทะเบียนเลขที่ 6 เขตคลองสามวา ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

นายสุทัศน์  ยิดนรดิน นายบันฑิตย์  สะมะอุน นายสมาน  อารีย์   นายศุภเลิศ  ศรีบ้านดอน  นายภูวดล  บาการี นายอำนวย  ยูฮันเงาะ

นายมูฮำหมัด  สลาม  นางกุลนารี  นุสและ นายทองดี  โซ๊ะมัน               นางวารี  แชขำ นายวิชัย  สะอิ๊นะ นางศรินทิพย์  เสมอภพ

(5)มัสยิดซอลาฮุดดีน (ครูเขียวหวาน) ทะเบียนเลขที่ 125 เขตหนองจอก ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

นายบุญรอด  โพธิ์กระเจน  นายกิติ  อิมามี นายสนั่น  ทองเจือ   นายมนัส  แสนสุข นายสุรศักดิ์  แม้นมินทร์ นายรังสฤษฎ์  แม้นมินทร์

นายทวี  โต๊ะมะห์     นางอุดม  มณี

(6)มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ทะเบียนเลขที่ 152 เขตทุ่งครุ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง คือ

นายเปี่ยม  อารีฮูเซ็น นายณรงค์  ปิณฑรัตนวิบูลย์ นายวิลาศ  ลอยมา นายประวัติ  อาหะหมัด นายธวัช  ธนะไพรินทร์     นายยุทธนา  สุจินดานายชลิต  ศรีสมาน   นายสุรินทร์  หุตะจิตต์ นายประเสริฐ  ซอเสวี     นางเรวดี  ธนะไพรินทร์ นายประสพ  อาหะหมัด          นางสาวกนกอร  แสงอรุณ