มัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลาม(ดอนสะแก)ประชุมเลือก กก.

คัดเลือก กก มัสยิดดอนสะแก(๑) คัดเลือก กก มัสยิดดอนสะแก(๒)

วันนี้(๒๔ พ.ย. ๕๖) มัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลาม(ดอนสะแก)เขตวังทองหลาง กทม.ซึ่งมีนายอารักษ์ (อัดนาน) สันประเสริฐ เป็นอิหม่าม ได้จัดประชุมบรรดาสัปปุรุษของมัสยิดเพื่อเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดจำนวน ๑๒ คน เข้ามาแทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระโดยมีอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง และนายอรุณ บุญมาเลิศ กอ.กทม.ซึ่งได้รับการมอบหมายจากอาจารย์อรุณ บุญชมประธาน กอ.กทม.ให้ไปทำหน้าที่เป็นประธานและกรรมการคัดเลือก การคัดเลือก กก.มัสยิดฮิดายะตุ้ลอิสลาม(ดอนสะแก)วันนี้ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที การประชุมก็จบลงด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็กรรมการมัสยิดได้แก่  ๑.นายอุสมาน สันประเสริฐ ๒.นายยาซีน มังกรวงษ์ ๓.นางฟาริดา อับดุลเลาะห์ ๔.นายดาวุฒิ อามีน ๕.นายอาคม สันเต๊ะ ๖.นายสิทธิชัย มีปัญญา ๗.นายประสิทธิ์ มีปัญา ๘.นายวินัย มังกรวงษ์ ๙.นายดุล ชนันทวารี ๑๐.นายอินยาส ประวิดวงษ์ ๑๑.นายสุลัยมาน สันประเสริฐ ๑๒.นายมานิตย์ ศรีม่วง เหตุที่การประชุมใช้เวลาเพียง ๔๐ นาที ก็เพราะว่า ทางอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และบรรดาสัปปุรุษได้มีการปรึกษาหารือ(มุเซาวาเราะห์)กันไว้ก่อนแล้วว่าใครสมควรจะเป็นกรรมการมัสยิดและทุกคนต่างก็เห็นพ้องด้วยกันทั้งหมดโดยไม่มีการแก่งแย่งกัน ซึ่งนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งสำหรับการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด สมควรที่มัสยิดต่างๆจะนำไปเป็นตัวอย่างต่อไป

คัดเลือก กก มัสยิดดอนสะแก(๓)คัดเลือก กก มัสยิดดอนสะแก(๔)