มัสยิดอัลฮุสนา เลือกกรรมการใหม่

มัสยิดอัลฮุสนา๒  คัดเลือก กก มัสยิดอัลฮุสนา ๑

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่มัสยิดอัลฮุสนา(เจียรดับ)เขตหนองจอก ได้จัดประชุมสัปปุรุษเพื่อคัดเลือกกรรมการมัสยิดใหม่เข้ามาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเพราะหมดวาระจำนวน ๑๒ คน โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก อิหม่ามมุฮำหมัด เสน่หา และอิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก

คัดเลือก กก มัสยิดอัลฮุสนา ๓    คัดเลือก กก มัสยิดอัลฮุสนา ๒

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการมัสยิดอัลฮุสนาแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

๑.นายวันชัย สุมาลยศักดิ์  ๒.นายสมศักดิ์(ซาเร็ฟ) สลามเต๊ะ  ๓.นายสุวรรณ(มูฮำหมัด) มาสุริยะ  ๔.นายอุดม(มูฮำหมัด) มะดีลี

๕.นายสมศักดิ์(อินยาส) โต๊ะยีหวัง  ๖.นายประเสริฐ(ไซตูน) บุญเลิศ  ๗.นายรอซี๊ด วันหวัง  ๘.นายสมคิด(รอฟีกีน) ฟักเขียว

๙.จ.ส.อ.สมศักดิ์(มูฮำหมัด) ขำมิน  ๑๐.นายปรีชา(ซอและห์) เนียงฟา  ๑๑.นายประสิทธิ์(สะอิด) โซ๊ะมาลี  ๑๒.นายกริหยา(ซักรียา) ปัตเวีย