คณะกรรมการอิสลาม กทม. จัดอบรมศาสนธรรมอิสลาม

รูปอบรมศาสนธรรมอิสลาม ๒๔ พย ๕           อบรม ๒

 

รูปอบรมศาสนธรรมอิสลาม ๒๔ พย ๒           รูปอบรมศาสนธรรมอิสลาม ๒๔ พย ๑

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกยีรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมศาสนธรรมอิสลามให้ความรู้แก่ผู้สนใจ โดยวันนี้มีวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ ๔ ท่านประกอบด้วย อาจารย์สมัย  เจริญช่าง  อาจารย์อาลี กองเป็ง  อาจารย์กอเซ็ม มั่นคง  อาจารย์มุสตอฟา องค์อาจ

รูปอบรมศาสนธรรมอิสลาม ๒๔ พย ๓                รูปอบรมศาสนธรรมอิสลาม ๒๔ พย ๔

การอบรมวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๒.๓๐ น.โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมประมาณ ๔๐๐ คน โครงการอบรมศาสนธรรมอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนี้จัดให้มีขึ้นทุกๆ วันเสาร์สัปดาห์แรก และวันเสาร์สัปดาห์ที่สี่ของทุกๆ เดือน ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมจะได้รับแจกตำราเรียนฟรี  และเมื่อเลิกการอบรมทุครั้งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกครั้ง  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรมศาสนธรรมอิสลามได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ซะกาต ๓               ซะกาต ๔