คณะกรรมการกลางอิสลามฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบน

สัมมนาใต้ ๑สัมมนาใต้ ๖ สัมมนาใต้ ๓  สัมมนาใต้ ๔   สัมมนาใต้ ๑๑   สัมมนาใต้ ๕ แบ่งกลุ่ม

เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ พ.ย. ๕๗ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบน เรื่อง “กระบวนการสอบสวน  การพิจารณาคำร้อง  และการวินิจฉัย  กรณีให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดพ้นจากตำแหน่ง” ณ โรงแรมปริ๊นเซส พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกจังหวัดจำนวน ๙ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,กระบี่,พังงา,ระนอง,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,ประจวบคีรีขันธ์,และเพ็ชรบุรี สำหรับเนื้อหาสาระการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย

๑. บรรยาย เรื่อง กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและสัปปุรุษประจำมัสยิด

๒. บรรยาย เรื่อง การเขียนคำร้อง คำร้องคัดค้าน การตั้งอนุกรรมการ การ ไต่สวน  การพิจารณาคำร้อง

๓. บรรยาย เรื่อง การสอบสวนข้อเท็จจริงพยานบุคคลและพยานอื่นๆ การบันทึกการสอบสวนและทำรายงานการสอบสวน

๔. บรรยาย เรื่อง การพิจารณา การวินิจฉัย การเขียนคำสั่ง ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

๕. บรรยาย เรื่องบทบาทของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กับการพิจารณาคำร้องคัดค้าน  (อุทธรณ์)

๖. ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซักถามทุกเรื่องได้อย่างเต็มที่

๗. แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๓ กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติในการพิจารณาวินิจฉัยและเขียนคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมีตัวอย่างคำร้อง คำคัดค้าน ข้อเท็จจริงจากการสอบสวน กลุ่มละ ๑ เรื่อง พร้อมทั้งให้เขียนใบนำส่งเรื่อง เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา

๘. ให้ทุกกลุ่มรายงานผลการพิจารณาวินิจฉัย การเขียนคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

             ๙. ให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะการรายงานผลการพิจารณาวินิจฉัย การเขียนคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง ๓ กลุ่ม

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้จัดอีก

สัมมนาใต้ ๕สัมมนาใต้ ๑๐